Leśne Centrum Edukacyjne Spółka z o.o., ul. Poświęcka 1a, 51-128 Wrocław, tel. +48 71 352 71 95

Miejsce szkoleń - Centrum Szkolenia, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy Zdrój

Kursy i szkolenia

szkoleniaOferta edukacyjna LCE skierowana jest do pracowników realizujących zadania produkcyjne i gospodarcze dla Lasów Państwowych oraz w lasach innych form własności, nakierowane przede wszystkim na tereny Polski południowej i południowo-wschodniej. Część skierowana jest także do prywatnych właścicieli lasów. Uniwersytecki poziom kadry kształcącej umożliwia także prowadzenie różnorodnych szkoleń i kursów dla pracowników Służby Leśnej w jednostkach Administracji Lasów Państwowych.

Czas trwania kursu uzależniony jest od zakresu szkolenia, poziomu uzyskiwanych uprawnień oraz ilości niezbędnych zajęć praktycznych i treningowych. Przewiduje się szkolenia 2-3 dniowe, tygodniowe oraz kursy na uprawnienia operatorskie 2 tygodniowe, a instruktorskie 20 dniowe.

W przypadku szkoleń na uprawnienia operatorskie przewiduje się możliwość dofinansowywania kursów z funduszy aktywizacji zawodowej bezrobotnych oferowanych przez Urzędy Pracy. W tej sytuacji istnieje możliwość refundowania nawet 100% kosztów kursu. Pracownicy LCE pomagają w uzyskaniu odpowiedniej dotacji z Urzędu Pracy.

Oferta edukacyjna LCE zawiera następujące kursy i szkolenia:


Dla Operatorów Leśnych
Nazwa kursu Terminy kursu Zapisz się na kurs
BHP dla stanowisk operatorskich w leśnictwie 16, 23.03.2013 r.
13, 20 i 27.04.2013 r.
11.05.2013 r.
22.06.2013 r.
wypełnij formularz
Operatorów maszyn wielooperacyjnych – forwarderów
Operatorów maszyn wielooperacyjnych – harwesterów
Operatorów pilarek spalinowych, (dla leśnictwa i służb mundurowych):
1. Kurs drwala – operatora pilarki spalinowej
2. Kurs operatora pilarki spalinowej (dla służb mundurowych)

18-29.05.2013 r.
15-27.07.2013 r.
19-31.08.2013 r.
09-21.09.2013 r.

03-08.06.2013 r.
29.07-03.08.2013 r.
02-07.09.2013 r.
wypełnij formularz
Operatorów skiderów i ciągników zrywkowych
Kurs operatorów ciągników agregowanych z innymi maszynami
Pielęgnacji upraw i młodników
Kurs znajomości szkółkarstwa i zasad obchodzenia się ze środkami chemicznymi w leśnictwie (uzyskanie certyfikatu stosowania środków ochrony roślin)
Kurs kwalifikacyjny na stanowisko robotnika leśnego
Dla Właścicieli i Kadry Przedsiębiorstw Leśnych
Nazwa kursu Terminy kursu Zapisz się na kurs
BHP dla właścicieli ZUL i technologów prac leśnych 16-17, 23-24.03.2013 r.
13-14, 20-21, 27-28.04.2013 r.
11-12.05.2013 r.
22-23.06.2013 r.
wypełnij formularz
Kurs brakarski III stopnia 15-27.07.2013 r.
16-26.09.2013 r.
wypełnij formularz
Kurs Instruktorów Operatorów Pilarek Spalinowych 15-27.07.2013 r. wypełnij formularz
Kurs kształtowania i pielęgnacji terenów zielonych
Kurs dla właścicieli i zarządców lasów niepaństwowych
Kurs dla pracowników urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli w zakresie gospodarki leśnej, zadrzewieniowej i ochrony środowiska
Procedur przetargowych w leśnictwie (dla początkujących oraz kursy aktualizacyjne dla zaawansowanych) 22-23.03.2013 r.
12-13.04.2013 r.
26-27.04.2013 r.
10-11.05.2013 r.
21-22.06.2013 r.
10-11.08.2013 r.
wypełnij formularz
Pozyskiwania środków unijnych dla firm leśnych (warsztaty)
Studium przedsiębiorczości leśnej 12-14.04.2013 r.
10-12.05.2013 r.
21-23.06.2013 r.
19-21.07.2013 r.
23-25.08.2013 r.
20-22.09.2013 r.
25-27.10.2013 r
15-17.11.2013 r.
wypełnij formularz
Utylizacja odpadów zrębowych i pozyskiwania biomasy leśnej
Dla Pracowników Służby Leśnej Lasów Państwowych oraz Urzędów Administracji Terenowej
Nazwa kursu Terminy kursu Zapisz się na kurs
Kurs praktycznych zastosowań GIS dla Służby Leśnej:
1. Oprogramowanie ArcGIS Esri
2. Oprogramowanie Quantum GIS

22-27.04.2013 r.
06-11.05. 2013 r.
18-23.06.2013 r.
15-20.07.2013 r.

20-21.04.2013 r.
11-12.05.2013 r.
29-30.06.2013 r.
13-14.07.2013 r.

wypełnij formularz
Kurs brakarski I, II i III stopnia
Kurs zagospodarowania łowisk dla zwierzyny leśnej 12-14.04.2013 r.
21-23.06.2013 r.
13-15.09.2013 r.
wypełnij formularz
Zarządzania środowiskiem przyrodniczym na wsi oraz w leśnictwie (dla Starostw, Urzędów Marszałkowskich i Wojewódzkich) Zasad gospodarowania w lasach nie będących własnością Skarbu Państwa
Kurs komunikacji zewnętrznej dla służby leśnej (public relation)
Kurs BHP dla pracowników Służby Leśnej 16, 23.03.2013 r.
13, 20 i 27.04.2013 r.
11.05.2013 r.
22.06.2013 r.
wypełnij formularz
Szkolenie w zakresie stosowania w Nadleśnictwie nowoczesnych maszyn i technologii
Szkolenie w zakresie prawa administracyjnego, prawa zamówień publicznych, prawa wodnego, drogowego, budowlanego wraz z ewentualnymi ekspertyzami z w/w zakresu

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji szkolenia dostępne są na stronach poszczególnych kursów.

Istnieje możliwość zorganizowania kursu u Zleceniodawcy, w tej sytuacji koszty kursu są pomniejszone o wydatki związane z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników.

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie odpowiedniej oferty napisz do nas - odpowiedni kurs możemy zorganizować dla Ciebie!


Copyright © 2012-2013, Leśne Centrum Edukacyjne.


Twitter Facebook